Liczba gości: 1223
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Kompleksowa obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) drogowego wyposażonych w liczniki typu: Golden River, RPP-5 i RPP-2 oraz przeprowadzenie pomiarów sprawdzających dla ww. stacji pomiarowych zlokalizowanych na sieci dróg krajowych administrowanych przez Oddział Warszawa GDDKiA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) drogowego wyposażonych w liczniki typu: Golden River, RPP-5 i RPP-2 oraz przeprowadzenie pomiarów sprawdzających dla ww. stacji pomiarowych zlokalizowanych na sieci dróg krajowych administrowanych przez Oddział Warszawa GDDKiA”.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.27.2016
Termin realizacji: 24 miesiące od daty podpisania umowy
Wadium: Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 90%
b) Ilość kontroli - 10 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 714
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach dotyczących procedury P. Małgorzata Bakuła tel. +48 22 209 24 63, fax. +48 22 810 02 27;
w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia P. Anna Joss, tel. +48 22 209 23 24;
Termin składania ofert: 2016-04-25 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 714 do dnia 25.04.2016r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„CONTACT” s.c.
Banasiewicz S., Kowalski A., Krzemiński M.
09-100 Płońsk, ul. Północna 18/11
Cena: 648 893,88 zł
Data udzielenia zamówienia: 05.05.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 648 893,88 zł
Oferta z najwyższa ceną: 648 893,88 zł
drukuj