Liczba gości: 1268
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa
ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno oraz emulsji kationowej szybkorozpadowej wraz z dostarczeniem do Rejonów GDDKiA Oddział w Warszawie w latach: 2016 – 2019
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno oraz emulsji kationowej szybkorozpadowej wraz z dostarczeniem do Rejonów GDDKiA Oddział w Warszawie w latach: 2016 – 2019
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.24.2016
Termin realizacji: 36 miesięcy od daty podpisania umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 90%
b) Termin realizacji zlecenia – 10 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
- na stronie internetowej Zamawiającego
lub
- w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach dotyczących procedury - P. Kamil Kaczmarek, tel. +48 22 209-23-62, fax. +48 22 209-24-74;
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - P. Ewa Kierlańczyk, tel.
+48 (22) 209-23-69.
Termin składania ofert: 2016-05-23 11:30:00
Miejsce składania ofert: W siedzibie Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 713 do dnia 23.05.2016 r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Data udzielenia zamówienia: 01.07.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 761 566,80 zł
Oferta z najwyższa ceną: 878 807,94 zł
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj