Liczba gości: 1375
Data wszczęcia postępowania: 2016-03-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni zatok autobusowych na obiektach 13T i 21T, w ciągu drogi ekspresowej S8, w obrębie węzła „Modlińska” w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia: Remont nawierzchni zatok autobusowych na obiektach 13T i 21T, w ciągu drogi ekspresowej S8, w obrębie węzła „Modlińska” w Warszawie
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.22.2016
Termin realizacji: 56 dni od daty przekazania terenu budowy
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 90%
b) Okres gwarancji jakości– 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 714
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach dotyczących procedury p. Małgorzata Bakuła, tel. +48 22 209 24 63,
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia p. Marcin Gromek, tel. +48 22 209 24 44.
Termin składania ofert: 2016-04-15 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 714 do dnia 15.04.2016r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: 149 774,95 zł
Data udzielenia zamówienia: 05.05.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1 oferta
Oferta z najniższą ceną: 149 774,95 zł
Oferta z najwyższa ceną: 149 774,95 zł
drukuj