Liczba gości: 1022
Data wszczęcia postępowania: 2016-03-02
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa
ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi wyceny zbędnego majątku ruchomego będącego własnością GDDKiA Oddział w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie usługi wyceny zbędnego majątku ruchomego będącego własnością GDDKiA Oddział w Warszawie.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.18.2016
Termin realizacji: 24 miesiące od daty podpisania umowy
Wadium: Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 90%
b) Termin wykonania operatu – 10 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach dotyczących procedury P. Monika Bogusz tel. +48 22 209-23-91, fax. +48 22 810 94 13;
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia P. Andrzej Kaliszuk, tel. +48 (22) 209 23 77
Termin składania ofert: 2016-03-10 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 729 do dnia 10.03.2016r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2015r., poz. 2164), unieważnia w/w postępowanie o udzielenia zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
drukuj