Liczba gości: 1745
Data wszczęcia postępowania: 2016-01-20
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa
ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudową drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez Wyszków od km 245+650 do km 246+290
Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudową drogi krajowej nr 62 na odcinku przejścia przez Wyszków od km 245+650 do km 246+290
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.7.2016
Termin realizacji: 15 miesięcy od daty podpisania umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 90%
Termin płatności rachunku/faktury VAT – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach dotyczących procedury P. Sebastian Chada, tel. +48 22 209-23-62, fax. +48 22 209-24-74.
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia P. Paulina Karbowy, tel.: +48 (22) 209 24 12
Termin składania ofert: 2016-01-28 00:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 713 do dnia 28.01.2016r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U. „BAUMARK” Robert Siemieniewski, 07-202 Wyszków, ul. I Armii Wojska Polskiego 106
Cena: 287 205,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 08.03.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: 287 205,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 851 775,00 zł brutto
drukuj