Liczba gości: 1165
Data wszczęcia postępowania: 2016-01-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa
ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do siedziby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i jednostek terenowych
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do siedziby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i jednostek terenowych
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.6.2016
Termin realizacji: sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 90%
b) Termin dostawy – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 714
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach dotyczących procedury P. Małgorzata Bakuła, tel. +48 22 209-24-63, fax. +48 22 209-24-74.
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia P. Danuta Cieszyńska, tel.: +48 (22) 209 23 82.
Termin składania ofert: 2016-01-26 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 714 do dnia 26.01.2016r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie zawiadamia, że
w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
drukuj