Liczba gości: 2487
Data wszczęcia postępowania: 2015-11-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 11 zadań:
Opis przedmiotu zamówienia: Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 11 zadań:
Zadanie nr 1 - Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Bożej Woli.
Zadanie nr 2 - Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Garwolinie.
Zadanie nr 3 - Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Mińsku Maz.
Zadanie nr 4 - Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Mławie.
Zadanie nr 5 - Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Ostrołęce.
Zadanie nr 6 - Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Ostrowi Mazowieckiej.
Zadanie nr 7 - Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Ożarowie Maz.
Zadanie nr 8 - Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Płocku.
Zadanie nr 9 - Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Płońsku.
Zadanie nr 10 - Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Przasnyszu.
Zadanie nr 11 - Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Siedlcach.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.99.2015
Termin realizacji: Zadania 1-11 od daty podpisania umowy do 30.04.2016 r.
Wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 90%
b) Termin płatności – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna w siedzibie Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713 lub na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych P. Agatę Zielińską, pokój 713, tel +48 22 209 23 61, fax. +48 22 209 24 74;
- w sprawach merytorycznych P. Elizę Skarżycką - tel. +48 22 209 23 98.
Termin składania ofert: 2015-11-18 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 17.11.2015 r., godz. 11:30
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 18.11.2015 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zadanie 7 - w załączeniu, Zadanie 1,2,10,11 - w załączeniu, Zadanie 5 - w załączeniu, Zadanie 6 - w załączeniu, Zadanie 9 - w załączeniu Zadanie 4,8 - w załączeniu Zadanie 3 - w załączeniu
    drukuj