Liczba gości: 1100
Data wszczęcia postępowania: 2015-10-26
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa
ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg do rejonów GDDKiA Oddziału w Warszawie w podziale na 2 Zadania:
1. Dostawa siatki przeciwśnieżnej
2. Dostawa palików drewnianych
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.90.2015
Termin realizacji: Dla Zadania 1 i Zadania 2 – w terminie 21 dni od daty podpisania Umowy
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 90%
Termin realizacji - 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.archiwum.gddkia.gov.pl, w siedzibie Zamawiającego, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa piętro VII, pokój 714 lub za pobraniem pocztowym (10.00 PLN + koszt przesyłki).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach dotyczących procedury p. Joannę Gomoradzką tel. +48 22 209 24 63 fax. +48 22 810 03 27
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia p. Elizę Skarżycką - tel. +48 22 209 23 67
Termin składania ofert: 2015-11-03 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03 – 808 Warszawa
piętro VII, pokój 714
do dnia 03-11-2015r. do godz. 11:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: W zakresie Zadania 1 – Dostawa siatki przeciwśnieżnej
w dniu 30-11-2015r.
z firmą: MESH SPÓŁKA Z o.o., 57-250 ZŁOTY STOK ul. Rynek 1

W zakresie Zadania 2 – Dostawa palików drewnianych
w dniu 26-11-2015r.
z firmą: Z.H.U.P. „PALKO” s.c. A. Nasiadka, Z. Nasiadka, Budykierz 61 A, 07-308 Poręba
Cena: Zadanie 1 144.987,48
Zadanie 2 92.299,20
Data udzielenia zamówienia: Zadanie 1 30-11-2015r.
Zadanie 2 26-11-2015r.
Liczba otrzymanych ofert: Zadanie 1 - 2
Zadanie 2 - 2
Oferta z najniższą ceną: Zadanie 1 144.987,48
Zadanie 2 92.299,20
Oferta z najwyższa ceną: Zadanie 1 206.381,70
Zadanie 2 138.943,26
drukuj