Liczba gości: 1574
Data wszczęcia postępowania: 2015-10-16
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w tym: Komputery stacjonarne z Monitorem 136 szt, komputery przenośne 33 szt., sieciowe kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 16 szt
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w tym: Komputery stacjonarne z Monitorem 136 szt, komputery przenośne 33 szt., sieciowe kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 16 szt
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.85.2015
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.12.2015 r.
Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji to zwiększona ilość urządzeń winna być dostarczona również w terminie do dnia 15.12.2015 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 90%
b) Okres gwarancji jakości – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.archiwum.gddkia.gov.pl, w siedzibie Zmawiającego, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, piętro VII, pokój 714 lub za pobraniem pocztowym
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach procedury przetargowej p. Joanna Gomoradzka tel. +48 22 209 24 63 fax. +48 22 810 03 27
- w sprawach przedmiotu zamówienia P. Mariusz Korbeń , tel.: +48 (22) 209 23 85
Termin składania ofert: 2015-11-26 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25 , piętro VII , pokój 714 do dnia 26.11.2015 r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: COMP DATA Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 134a
02-952 Warszawa
Cena: W zakresie
- poz. 1 i 2 Formularza cenowego
863.164,80 brutto
- poz. 3 Formularza cenowego
148.170,00 netto
Data udzielenia zamówienia: 08-12-2015r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: W zakresie
- poz. 1 i 2 Formularza cenowego 863.164,80 brutto
- poz. 3 Formularza cenowego 148.170,00 netto
Oferta z najwyższa ceną: W zakresie
- poz. 1 i 2 Formularza cenowego 1 095.615,12 brutto
- poz. 3 Formularza cenowego 130.647,00 netto
drukuj