Liczba gości: 11500
Data wszczęcia postępowania: 2015-09-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW!
Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9.
Zamówienie obejmuje:
1) zaprojektowanie drogi krajowej DK 9 o zmiennym przekroju, o długości ok. 7,2 km na odcinku obwodnicy
m. Iłża wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, tj.
opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ,
2) opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, umożliwiającej realizację robót odcinka drogi krajowej
3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń,
zezwoleń, decyzji administracyjnych niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,
4) wybudowanie drogi krajowej jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą,
5) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
6) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi krajowej na odcinku jw.
7) uzyskanie decyzji administracyjnych, pozwalających na użytkowanie inwestycji.
Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące
roboty budowlane:
1. Budowę odcinka drogi krajowej o przekroju zmiennym wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz
urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
2. Budowę dwóch węzłów: „Iłża Północ”, „Iłża Południe”,
3. Budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową,
4. Budowę dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego,
5. Budowę dróg technologicznych oraz dróg dojazdowych do urządzeń drogowych np. zbiorników retencyjnych
6. Budowę obiektów inżynierskich,
7. Budowę bądź rozbudowę skrzyżowań,
8. Budowę chodników,
9. Budowę zatok autobusowych,
10. Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia
podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne),
11. Budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt,
przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, system odprowadzenia wód
opadowych, zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni,
12. Budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym sieci
elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację
deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
13. Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej,
14. Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
15. Przebudowa linii kolejowej wąskotorowej,
16. Organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego w tym sygnalizację świetlną,
17. Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów
inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
18. Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego
odprowadzenia wody z pasa drogowego,
19. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy,
drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie
usuwania wad,
20. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu nie gorszego
niż przed rozpoczęciem budowy,
21. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego
wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
22. Wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją.
23. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały
czas trwania budowy.
24. Wycinka istniejącej zieleni,
25. Zagospodarowanie terenu zielenią,
26. Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.73.2015
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w ciągu 37 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Wadium: Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości: 1 500 000,00 PLN ( jeden milion pięćset tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Cena 90%
2. Okres gwarancji jakości 5%
3. Termin realizacji 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest dostępny na niniejszej stronie internetowej zamawiającego (wiersz Załączniki)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Sebastian Chada, tel. 22 209 23 62, fax: 22 209 24 74
Termin składania wniosków: 2015-11-09 12:00:00
Miejsce składania wniosków: SKŁADANIE WNIOSKÓW
Wnioski powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego ;
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w terminie do dnia 04.11.2015 r. do godz.12:00 (piętro 7, pokój 713)
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW do dnia 09.11.2015 r. do godz.12:00 (piętro 7, pokój 713)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
Cena: 184 972 461,35 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 18.10.2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: 8
Oferta z najniższą ceną: 184 972 461,35 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 232 197 902,56 zł brutto
schada@gddkia.gov.pl drukuj