Liczba gości: 1461
Data wszczęcia postępowania: 2015-09-21
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: OPRACOWANIE PROJEKTU ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA DROGI W POSTACI SIATKI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR S8 NA OBWODNICY RADZYMINA OD KM 482+300 DO KM 486+700
Opis przedmiotu zamówienia: OPRACOWANIE PROJEKTU ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA DROGI W POSTACI SIATKI W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR S8 NA OBWODNICY RADZYMINA OD KM 482+300 DO KM 486+700
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.76.2015
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: 15.12.2015r., w tym:
- opracowanie dokumentacji projektowej – 30.10.2015
- realizacja zamówienia 15.12.2015r.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 90%
b) Okres gwarancji – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Monikę Bogusz, tel. +48 22 209 23 91 fax. +48 22 810 94 13
- w sprawach merytorycznych p. Anna Stańczak –Jażdżyk - tel. +48 22 209 23 14;
Termin składania ofert: 2015-10-06 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok.729.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Piotr Sztemberg JURA BUDOWNICTWO PIOTR SZTEMBERG, ul. Belgradzka 12 lok. 84, 02-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
Cena: 693 160,35
Data udzielenia zamówienia: 27.10.2015r.
Liczba otrzymanych ofert: 8
Oferta z najniższą ceną: 693 160,35
Oferta z najwyższa ceną: 1 416 861,60
drukuj