Liczba gości: 1289
Data wszczęcia postępowania: 2015-09-02
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzeniu zamkniętych dwusemestralnych studiów podyplomowych pn. „Nowoczesne budownictwo drogowe współfinasowane ze środków POIiŚ – projekt, budowa i eksploatacja” dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Opis przedmiotu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzeniu zamkniętych dwusemestralnych studiów podyplomowych pn. „Nowoczesne budownictwo drogowe współfinasowane ze środków POIiŚ – projekt, budowa i eksploatacja” dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.65.2015
Termin realizacji: 30.06.2016 r.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 80%
b) Ilość godzin dydaktycznych – 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych P. Sebastian Chada, pokój 713, tel +48 22 209 23 62, fax. +48 22 209 24 74;
Termin składania ofert: 2015-09-16 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 713 do dnia 16.09.2015 r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), unieważnia w/w postępowanie o udzielenia zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj