Liczba gości: 1327
Data wszczęcia postępowania: 2015-08-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 09.09.2015R. - Kontynuacja zarządzania projektem „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku granica województwa mazowieckiego / łódzkiego –Radziejowice.
Opis przedmiotu zamówienia: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 09.09.2015R. - Kontynuacja zarządzania projektem „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku granica województwa mazowieckiego / łódzkiego –Radziejowice.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.60.2015
Termin realizacji: 3 miesiące od daty rozpoczęcia usługi
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 90%
b) Termin sporządzenia raportu roszczenia Wykonawcy – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 729
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych P. Monika Bogusz, pokój 729, tel +48 22 209 23 91, fax. +48 22 810 94 13;
- w sprawach merytorycznych P. Paweł Kraszewski tel.: +48 22 209-24-60
Termin składania ofert: 2015-09-09 11:30:00
Miejsce składania ofert: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 09.09.2015R. - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 729 do dnia 09.09.2015 r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj