Liczba gości: 1669
Data wszczęcia postępowania: 2015-08-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Projekt i przebudowa drogi ekspresowej S8 w zakresie poprawy odwodnienia od km ok. 408+977 do km ok. 413+600 na zadaniu: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odc. granica województwa mazowieckiego/łódzkiego - Radziejowice.
Opis przedmiotu zamówienia: Projekt i przebudowa drogi ekspresowej S8 w zakresie poprawy odwodnienia od km ok. 408+977 do km ok. 413+600 na zadaniu: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odc. granica województwa mazowieckiego/łódzkiego – Radziejowice” polegające na:
1) Zaprojektowaniu i wykonaniu kanalizacji deszczowej od km ok. 408+977 do km ok. 409+650, szacowana długość kanalizacji deszczowej około 700 m,
2) Zaprojektowaniu i przebudowie studni rozprężnej na węźle Adamowice w km ok. 409+410,
3) Zaprojektowaniu i wykonaniu zbiornika retencyjnego w pasie drogowym w rejonie od km ok. 412+480 do km ok. 412+650,
4) Przeprojektowaniu i wymianie dwóch studzienek ściekowych w ul. Skierniewickiej (pod wiaduktem) w km ok. 413+600 (wg pikietażu S-8),
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.56.2015
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: 11 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym:
Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji (zgłoszenia robót) wymaganych do rozpoczęcia robót – do 8 miesięcy od daty podpisania umowy,
Etap II – realizacja robót objętych zamówieniem – do 3 miesięcy (z wyłączeniem okresu zimowego od 15 grudnia do 15 marca) od daty uzyskania decyzji (zgłoszenia robót) wymaganych do rozpoczęcia robót.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 90%
b) Okres gwarancji jakości – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, pok.713.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Beata Misiewicz pokój 713, tel +48 22 209 23 61 fax. +48 22 209 24 74
- w sprawach merytorycznych p. Paweł Kraszewski - tel: +48 22 209 24 60;
Termin składania ofert: 2015-09-03 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok.713.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: W załączniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe MELIOREX Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 12
16-420 Raczki
Cena: 1 414 500,00 zł/ brutto
Data udzielenia zamówienia: 20.11.2015r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 1 414 500,00 zł/ brutto
Oferta z najwyższa ceną: 2 911 410,00 zł/ brutto
drukuj