Liczba gości: 1480
Data wszczęcia postępowania: 2015-08-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa
ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Wykonanie specjalistycznych badań w podziale na 5 zadań na kontraktach:
• „Kontynuacja projektowania i budowy odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i w/w skrzyżowaniem). Etap I cz.1- odc. Węzeł „Opacz” – węzeł „Paszków”, Etap II – odc. Węzeł „Janki Małe” – skrzyżowanie Z DW 721”. – zadania 3 i 5,
• „Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: węzeł „Powązkowska”-węzeł „Modlińska” zadania 1,2,3,4.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie specjalistycznych badań w podziale na 5 zadań na kontraktach:
• „Kontynuacja projektowania i budowy odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i w/w skrzyżowaniem). Etap I cz.1- odc. Węzeł „Opacz” – węzeł „Paszków”, Etap II – odc. Węzeł „Janki Małe” – skrzyżowanie Z DW 721”. – zadania 3 i 5,
• „Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: węzeł „Powązkowska”-węzeł „Modlińska” zadania 1,2,3,4.
W ramach zamówienia przewidziano podział na następujące zadania:
ZADANIE 1 Przebudowa sygnalizacji świetlnej - rezystancja izolacji i ciągłości robót kablowych (zasilających); Oświetlenie drogowe- pomiary parametrów fotometrycznych oświetlenia, ciągłość żył, rezystancja uziemienia, rezystancja izolacji żył kabli, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej
ZADANIE 2 Konstrukcje stalowe ustroju niosącego mostu - ocena wizualna, badania ultradźwiękowe, badania penetracyjne i magnetyczno-proszkowe, badania niszczące – płyty próbne dla złączy doczołowych, badanie właściwości mechanicznych stali,
ZADANIE 3 Pokrywanie konstrukcji stalowej powłokami malarskimi – skuteczność usunięcia zanieczyszczeń jonowych, grubość powłoki; grubość powłoki ocynkowanej, ochrona antykorozyjna, twardość powłoki, przyczepność powłok,
ZADANIE 4 Ekrany akustyczne - kontrola jakości zabezpieczeń antykorozyjnych –panel; kontrola jakości zabezpieczeń antykorozyjnych –słup; sprawdzenie przyczepności powłok,
ZADANIE 5 Zbrojenie betonu – Zginanie; Granica plastyczności
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.241.57.2015
Termin realizacji: Dla zadań 1, 2 i 4 w terminie do 18.10.2015r.
Dla zadań 3 i 5 w terminie do 30.06.2016 r.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 90%
Termin przekazania sprawozdań z badań (wersja PDF) od daty wykonania badania - 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.archiwum.gddkia.gov.pl, w siedzibie Zamawiającego, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa piętro VII, pokój 714 lub za pobraniem pocztowym (10.00 PLN + koszt przesyłki).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach proceduralnych p. M.Bakuła tel. +48 22 209 24 63 fax. +48 22 810 03 27
Termin składania ofert: 2015-08-25 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03 – 808 Warszawa
piętro VII, pokój 714
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
drukuj