Liczba gości: 1152
Data wszczęcia postępowania: 2015-08-14
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wykonanie pomiaru ugięć nawierzchni na sieci dróg krajowych w województwie mazowieckim wraz z analizą wyników.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie pomiaru ugięć nawierzchni na sieci dróg krajowych w województwie mazowieckim wraz z analizą wyników.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.55.2015
Termin realizacji: 44 dni od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 90%
b) Termin wykonania – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych P. Sebastian Chada, pokój 713, tel +48 22 209 23 62, fax. +48 22 209 24 74;
- w sprawach merytorycznych P. Agnieszka Poteraj-Oleksiak - tel. +48 22 209 23 39.
Termin składania ofert: 2015-08-27 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 713 do dnia 27.08.2015 r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
Cena: 362 850,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 08.09.2015 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 362 850,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 362 850,00 zł brutto
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj