Liczba gości: 1374
Data wszczęcia postępowania: 2015-08-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych na trasie planowanej inwestycji pn.: ”Budowa Obwodnicy Iłży na drodze nr 9 od km 0+000 (32+880) do km 7+200 (39+980)” wraz z opracowaniem wyników badań.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych na trasie planowanej inwestycji pn.: ”Budowa Obwodnicy Iłży na drodze nr 9 od km 0+000 (32+880) do km 7+200 (39+980)” wraz z opracowaniem wyników badań.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.58.2015
Termin realizacji: a) Badania terenowe wraz ze sprawozdaniem z badań – 90 dni od dnia podpisania umowy,
b) opracowanie wyników badań – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 90%
b) Termin wykonania badań terenowych – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych P. Sebastian Chada, pokój 713, tel +48 22 209 23 62, fax. +48 22 209 24 74;
- w sprawach merytorycznych P. Zbigniew Mroziński - tel. +48 22 209 23 13.
Termin składania ofert: 2015-08-20 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 713 do dnia 20.08.2015 r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Badań i Nadzorów Archeologicznych Edmund Mitrus, 20-112 Lublin, ul. Grodzka 7/76
Cena: 172 008,90 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 04.09.2015 r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: 117 612,93 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 385 476,37 zł brutto
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj