Liczba gości: 1452
Data wszczęcia postępowania: 2015-07-31
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Usługi konserwacji i napraw awaryjnych instalacji elektrycznej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Wydziale Technologii oraz Rejonach i Obwodach Drogowych
Opis przedmiotu zamówienia: Usługi konserwacji i napraw awaryjnych instalacji elektrycznej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Wydziale Technologii oraz Rejonach i Obwodach Drogowych
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.51.2015
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
6 300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta zł 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 95%
b) Czas reakcji od chwili zgłoszenia – 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna w siedzibie Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713 lub na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych P. Agatę Zielińską, pokój 713, tel +48 22 209 23 01, fax. +48 22 209 24 74;
- w sprawach merytorycznych p. Andrzej Kaliszuk - tel. +48 22 209 23 77.
Termin składania ofert: 2015-09-10 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 10.09.2015 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: W załączeniu
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe PODKOWA Spółka Jawna Boguszewscy Perkowscy
ul. Staniewicka 1
03-310 Warszawa
Cena: 617 649,42 zł/brutto
Data udzielenia zamówienia: 23.09.2015r
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 617 649,42 zł/brutto
Oferta z najwyższa ceną: 617 649,42 zł/brutto
drukuj