Liczba gości: 1450
Data wszczęcia postępowania: 2015-05-22
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03 – 808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wsparcie Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddział w Warszawie w zakresie badań laboratoryjnych oraz prac pomocniczych w ramach inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ w podziale na zadania 1-7
Opis przedmiotu zamówienia: Wsparcie Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddział w Warszawie w zakresie badań laboratoryjnych oraz prac pomocniczych w ramach inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ w podziale na zadania 1-7.
W ramach zamówienia przewidziano podział na następujące zadania:
Zadanie 1
Wsparcie Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddział
w Warszawie w zakresie badań laboratoryjnych oraz prac pomocniczych w ramach inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ
Zadanie 2:
Wsparcie Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddział
w Warszawie w zakresie badań laboratoryjnych oraz prac pomocniczych w ramach inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ
Zadanie 3:
Wsparcie Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddział
w Warszawie w zakresie badań laboratoryjnych oraz prac pomocniczych w ramach inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ
Zadanie 4:
Wsparcie Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddział
w Warszawie w zakresie badań laboratoryjnych oraz prac pomocniczych w ramach inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ
Zadanie 5:
Wsparcie Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddział
w Warszawie w zakresie badań laboratoryjnych oraz prac pomocniczych w ramach inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ
Zadanie 6:
Wsparcie Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddział
w Warszawie w zakresie badań laboratoryjnych oraz prac pomocniczych w ramach inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ
Zadanie 7:
Wsparcie Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddział
w Warszawie w zakresie badań laboratoryjnych oraz prac pomocniczych w ramach inwestycji współfinansowanych ze środków POIiŚ
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.241.36.2015
Termin realizacji: Zadania 1 - 7 - od daty podpisania umowy do 31.12.2015r.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 90%
Termin płatności rachunku/faktury VAT – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.archiwum.gddkia.gov.pl, w siedzibie Zamawiającego, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa piętro VII, pokój 714 lub za pobraniem pocztowym (10.00 PLN + koszt przesyłki).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach proceduralnych P. Joannę Gomoradzką - pokój 714, telefon: +48 22 209 24 63, faks: +48 22 810 03 27
Termin składania ofert: 2015-06-01 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03 – 808 Warszawa
piętro VII, pokój 714
do dnia 01-06-2015r. do godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zakresie Zadania Nr 3 oraz Zadania Nr 6 - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie 1 - CK-Pro sp. z o.o., ul. S. Bobrowskiego 4, lok. 19, 02-378 Warszawa
Zadanie 2 - Vivalo sp. z o.o., ul. J.P. Woronicza 78/13, 02-640 Warszawa
Zadanie 4 - Vivalo sp. z o.o., ul. J.P. Woronicza 78/13, 02-640 Warszawa
Zadanie 7 - CK-Pro sp. z o.o., ul. S. Bobrowskiego 4, lok. 19, 02-378 Warszawa
Cena: Zadanie 1 - 39.865,00
Zadanie 2 - 42.189,00
Zadanie 4 - 42.189,00
Zadanie 7 - 39.865,00
Data udzielenia zamówienia: Zadanie 1 - 16-06-2015r.
Zadanie 2 - 17-06-2015r.
Zadanie 4 - 17-06-2015r.
Zadanie 7 - 16-06-2015r.
Liczba otrzymanych ofert: Zadanie 1 - 1
Zadanie 2 - 1
Zadanie 4 - 1
Zadanie 7 - 1
Oferta z najniższą ceną: Zadanie 1 - 39.865,00
Zadanie 2 - 42.189,00
Zadanie 4 - 42.189,00
Zadanie 7 - 39.865,00
Oferta z najwyższa ceną: Zadanie 1 - 39.865,00
Zadanie 2 - 42.189,00
Zadanie 4 - 42.189,00
Zadanie 7 - 39.865,00
drukuj