Liczba gości: 1950
Data wszczęcia postępowania: 2015-05-21
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej S7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk od km 443+895 do km 459+594
Opis przedmiotu zamówienia: Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej S7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk od km 443+895 do km 459+594
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.34.2015
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: 168 dni od daty podpisania umowy, w tym:
• wykonanie dokumentacji projektowej – 44 dni od podpisania umowy
• uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji przez organ budowlany – 76 dni od podpisania umowy
• realizacja robót budowlanych – 92 dni od daty uzyskania zatwierdzenia dokumentacji przez organ budowlany
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na zadanie na które składa ofertę w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 90%
Okres gwarancji jakości 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.archiwum.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych P. Sebastiana Chada, pokój 713, tel.: +48 22 209 23 62, fax. +48 22 209 24 74;
- w sprawach merytorycznych P. Martę Petrynik, tel.: +48 (22) 209 24 23.
Termin składania ofert: 2015-06-10 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03 – 808 Warszawa
piętro VII, pokój 713 do dnia 05.06.2015r. do godz. 11:30
ZMIANA TERMINU piętro VII, pokój 713 do dnia 10.06.2015r. do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKONOVA S.A., ul. Julianowska 13, 03-338 Warszawa
Cena: 9 588 131,77 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 21.07.2015
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 9 588 131,77 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 11 661 744,97 zł brutto
drukuj