Liczba gości: 1411
Data wszczęcia postępowania: 2015-05-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi wzorcowania/ sprawdzenia/ kalibracji urządzeń laboratoryjnych będących na wyposażeniu GDDKiA Oddział Warszawa Wydział Technologii w podziale na 29 zadań.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie usługi wzorcowania/ sprawdzenia/ kalibracji urządzeń laboratoryjnych będących na wyposażeniu GDDKiA Oddział Warszawa Wydział Technologii w podziale na 29 zadań.
ZADANIE 1 łaty, szczelinomierze, przymiary wstęgowe, sprawdziany długości, kliny
ZADANIE 2 tuleje dystansowe do profilografu laserowego
ZADANIE 3 ubijaki Marschalla TYP LUM
ZADANIE 4 ubijaki Marschalla UTEST
ZADANIE 5 ubijaki Marschalla INFRATEST
ZADANIE 6 aparat Proctora, wstrząsarka do wskaźnika piaskowego
ZADANIE 7 wzorce masy
ZADANIE 8 PSV
ZADANIE 9 aparatura próżniowa, wyparki próżniowe
ZADANIE 10 koleinomierz Cooper Research Technology CRT-WTEN-1
ZADANIE 11 koleinomierz Matest
ZADANIE 12 planograf
ZADANIE 13 manometry
ZADANIE 14 kółko pomiarowe - drogomierz
ZADANIE 15 sekundomierze
ZADANIE 16 penetrometr do asfaltu
ZADANIE 17 igły do penetrometru do asfaltu
ZADANIE 18 aparat PiK Petrotest
ZADANIE 19 aparat PiK Frowag
ZADANIE 20 areometr
ZADANIE 21 płyta dynamiczna
ZADANIE 22 tachometr
ZADANIE 23 aparat zmęczeniowy NAT 5kN
ZADANIE 24 aparat zmęczeniowy belka 4-pkt zginana IPC serwo hydrauliczna
ZADANIE 25 wyparka obrotowa
ZADANIE 26 wyparka obrotowa
ZADANIE 27 suwmiarki
ZADANIE 28 wagi
ZADANIE 29 kosze do ekstraktorów
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.33.2015
Termin realizacji: Od daty podpisania umowy do:
Zadanie 1 – 01.09.2015r.
Zadanie 2 – 19.06.2015r.
Zadanie 3 – 06.10.2015r.
Zadanie 4 - 06.10.2015r.
Zadanie 5 - 06.10.2015r.
Zadanie 6 - 06.10.2015r.
Zadanie 7 - 10.10.2015r.
Zadanie 8 – 30.06.2015r.
Zadanie 9 - 11.10.2015r.
Zadanie 10 - 24.07.2015r.
Zadanie 11 – 13.11.2015r.
Zadanie 12 – 14.07.2015r.
Zadanie 13 – 13.11.2015r.
Zadanie 14 – 19.06.2015r.
Zadanie 15 – 01.09.2015r.
Zadanie 16 – 10.07.2015r.
Zadanie 17 - 14.07.2015r.
Zadanie 18 - 10.07.2015r.
Zadanie 19 – 10.07.2015r.
Zadanie 20 – 14.10.2015r.
Zadanie 21 – 30.06.2015r.
Zadanie 22 – 02.09.2015r.
Zadanie 23 – 24.07.2015r.
Zadanie 24 – 13.11.2015r.
Zadanie 25 – 24.07.2015r.
Zadanie 26 – 24.07.2015r.
Zadanie 27 – 12.09.2015r.
Zadanie 28 – 01.08.2015r.
Zadanie 29 – 06.11.2015r.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 90%
Termin płatności rachunku/faktury VAT – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Monikę Bogusz, pokój 729 tel. +48 22 209 23 91, fax. +48 22 810 94 13;
- w sprawach merytorycznych P. Łukasz Podobas, tel.: +48 (22) 701 50 21.
Termin składania ofert: 2015-05-27 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, piętro 7, pokój 729
Termin: 27.05.2015r. godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia w zakresie zadań: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia w zakresie zad. 13 i 24, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
drukuj