Liczba gości: 2225
Data wszczęcia postępowania: 2014-03-18
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu
Przedmiot zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew z korytarza planowanej obwodnicy Wielunia
Opis przedmiotu zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew korytarza planowanej obwodnicy Wielunia.

Drewno składowane jest na placu składowym przy ul. Jagiełły w Wieluniu (obręb skrzyżowania z drogą krajową Nr 45) w ilości 251,21 m3, z tego:
- drewno użytkowe - 203,81 m3
- drewno opałowe - 47,40 m3 .
Numer przetargu: 1/sprzedaż/2014
Termin realizacji: 30 dni od daty podpisania umowy
Wadium: 3500,00 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie www.archiwum.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Ewa Wrześniewska
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu, 98-300 Wieluń ul. Fabryczna 7 do dnia 2.02.2014. do godz. 9.00. - sekretariat
Miejsce otwarcia ofert: GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu, 98-300 Wieluń ul. Fabryczna 7 w dniu 2.02.2014. o godz. 9.00. - pokój nr 3
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Postępowanie unieważniono z pow: przetarg unieważniono - nie wpłynęła żadna oferta
wielun@gddkia.gov.pl drukuj