Liczba gości: 2362
Data wszczęcia postępowania: 2014-02-05
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź ,
Prowadzący postępowanie: Rejon w Opocznie, ul. Zakątna 6, 26-300 Opoczno.
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew z pasów dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Opocznie
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew z pasów dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Opocznie z podziałem na cztery części:
CZĘŚĆ NR I –drewno składowane na bazie Obwodu Drogowego w Solcu, Gm. Paradyż
- drewno opałowe mieszane (topola, lipa)– 38,48 m3
- drewno opałowe grochodrzew biały - 2,48 m3
CZĘŚĆ NR II - drewno składowane na bazie Obwodu Drogowego w Solcu, Gm. Paradyż
- gałęzie opał ( topola, lipa) – 8,06m3
- gałęzie opał (grochodrzew) – 0,40 m3
CZĘŚĆ NR III -drewno składowane na Obwodzie Drogowym w Opocznie przy ul. Zakątnej 6
- drewno opałowe mieszane 4,76 m3
- drewno opałowe topola gałęzie 2,99 m3
CZĘŚĆ NR IV -drewno składowane na Obwodzie Drogowym w Opocznie przy ul. Zakątnej 6
- drewno opałowe topola - 14,58 m3
Numer przetargu: 1/Z13/2014-zbycie
Wadium: - część nr 1 – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych)
- część nr 2 – 40,00 zł ( słownie: czterdzieści złotych)
- część nr 3 – 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)
- część nr 4 – 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Materiały przetargowe można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie GDDKiA Rejon w Opocznie, ul. Zakątna 6 w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 lub na stronie internetowej: www.archiwum.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jolanta Kowalska
Lidia Poddębniak
Miejsce składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: GDDKiA Rejon w Opocznie, ul. Zakątna 6 pokój nr 1, w terminie do dnia 21.02.2014 do godz. 10:00
Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rejonu w 21.02.2014 r. o godz. 10:00 pokój nr 3.
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU DREW TRANS s.c. Stanisław Gołąb, Piotr Paduch
Ostrów 92, 26-300 Opoczno
Data udzielenia zamówienia: 26.02.2014
opoczno@gddkia.gov.pl drukuj