Liczba gości: 2301
Data wszczęcia postępowania: 2013-10-22
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad0Oddział w Łodzi,
ul. Irysowa 2, NIP 725-17-13-273,
Prowadzący postępowanie: Rejon w Wieluniu, ul. Fabryczna 7
Przedmiot zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych z pasów dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Wieluniu
Opis przedmiotu zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych z pasów dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Wieluniu i z korytarza drogi S-8 z podziałem na cztery części
Numer przetargu: 1/S/2013/RW
Termin realizacji: Wywóz drewna w ciągu 30 dni od podpisania umowy
Wadium: - część nr 1 – 800,00zł (słownie: osiemset złotych)
- część nr 2 – 400,00zł (słownie: czterysta złotych)
-część nr 3 – 150,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)
- część nr 4 – 150,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Bogusław Orzeł, Ewa Wrześniewska
Miejsce składania ofert: Rejon w Wieluniu pokój Nr 4 do dnia 6.11.2013. do godz. 10:00
Miejsce otwarcia ofert: Rejon w Wieluniu pokój Nr 3 w dniu 6.11.2013. o godz. 10:00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: -
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: wg załącznika
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: sprzedano drewno firmom:
Część 1: BARTDREW Bartosz Wasiak, 95-100 Zgierz,
ul. Łanowa 24/26 za cenę brutto 10886,52 złotych.
Część 2: BARTDREW Bartosz Wasiak, 95-100 Zgierz,
ul. Łanowa 24/26 za cenę brutto 6391,27 złotych.
Część 3: PHU ANDREW Andrzej Kuchtyn
46-243 Bogacica, ul. Konopnickiej 4F za cenę brutto 1804,63
złotych.
Część 4: BARTDREW Bartosz Wasiak, 95-100 Zgierz,
ul. Łanowa 24/26 za cenę brutto 1676,51 złotych.
Data udzielenia zamówienia: 20.11.2013.
Liczba otrzymanych ofert: 3
wielun@gddkia.gov.pl drukuj