Liczba gości: 15991
Data wszczęcia postępowania: 2013-08-30
Zamawiający: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4), zadanie V od węzła Lubin Południe /bez węzła/ do węzła Legnica II (A-4)( z węzłem), o długości około 22,6 km tj. od km 58+974 do ok. km 79+172,03 (tj. do km 79+164 – ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki) i węzeł Legnica II od km 0+000 do ok. km 2+420
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie V od węzła Lubin Południe /bez węzła/ do węzła Legnica II (A-4), o długości około 22,6 km tj. odcinek od km 58+974 do ok. km 79+172,03 (tj. do km 79+164 – ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki) i węzeł Legnica II od km 0+000 do ok. km 2+420.
Zamówienie obejmuje w szczególności:
1.Budowę drogi ekspresowej o długości ok. 22,6 km, o przekroju 2 x 2 pasy ruchu.
2.Budowę 3 węzłów drogowych: „Legnica Północ”, „Legnica Zachód” oraz „Legnica II”.
3.Przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową.
4.Budowę dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego.
5.Budowę dróg (dojazdów) technologicznych.
6.Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp.
7.Budowę 12 obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej o przekroju docelowym – dwie jezdnie po 3 pasy ruchu każda o max. długości 160m (w tym 3 wiaduktów pełniących funkcję przejść ekologicznych, 1 wiaduktu nad linią kolejową, 1 wiaduktu nad grupą przeszkód /linia kolejowa, przejście ekologiczne, droga/, 6 wiaduktów drogowych i 1 nad kanałem).
8.Budowę 2 obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej o przekroju docelowym – jezdnia prawa: 3 pasy ruchu, jezdnia lewa; 2 pasy ruchu, o max. długości 132m, (w tym wiaduktu nad autostradą A-4 i mostu nad Kaczawą, pełniącego jednocześnie funkcję dolnego przejścia dla dużych zwierząt).
9.Budowę przejazdu rowerowego pod łącznicą węzła „Legnica Zachód”.
10.Budowę 4 wiaduktów w ciągu dróg obsługujących, pełniących funkcję dolnych przejść dla zwierząt.
11.Budowę 12 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych (w tym wiadukty nad A-4).
12.Budowę 4 przejść ekologicznych nad drogą ekspresową, przeznaczonych dla dużych zwierząt.
13.Przygotowanie terenu pod przyszłe Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP-y) wraz
z doprowadzeniem mediów tj.: przyłącza oświetleniowego, energetycznego, wodnego, odprowadzenia ścieków.
14.Budowę przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami.
15.Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej i pozostałych dróg (rowów przydrożnych, rowów szczelnych, kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających, osadników i separatorów, zbiorników wód opadowych i innych).
16.Przebudowę sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego.
17.Budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi: pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów/przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym, zieleni naprowadzającej, systemu odprowadzającego wody opadowe, urządzeń oczyszczających (osadników, separatorów, studni wpadowych z piaskowni-kiem), zbiorników retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych.
18.Budowę uzbrojenia terenu oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z planowaną inwestycją w zakresie:
- oświetlenia,
- sieci elektroenergetycznych,
- sieci wodociągowej,
- sieci gazowej,
- kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających,
- kanalizacji sanitarnej,
- telekomunikacji oraz linii teletechnicznych.
19.Budowę kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb przyszłego systemu łączności i zarządzania ruchem.
20.Stałą organizację ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe.
21.Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
22.Ogrodzenie drogi S-3 na całej jej długości.
23.Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.
24.Wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogi S-3.
25.Wykonanie nasadzeń zieleni.
26.Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy,
w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg.
27.Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.
28.Opracowanie dokumentacji projektowej w tym:
a)dokonanie ewentualnych zmian – optymalizacji rozwiązań projektowych przyjętych
w Projekcie Budowlanym w zakresie opisanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Zmiany wynikające z optymalizacji nie mogą powodować zmiany określonych w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
b)opracowanie koniecznych projektów wykonawczych branżowych, technologicznych, warsztatowych.
29.Opracowanie dokumentacji powykonawczej,
30.Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Numer przetargu: GDDKiA O/WR I-2/181/PO/R/I-4/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 33 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 30 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”
Wadium: Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 6 000 000 PLN (słownie złotych: sześć milionów)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować kryteria:
cena - 90%,
termin realizacji - 5 %
gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia - 5 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami można uzyskać bezpłatnie pod adresem jak podano powyżej lub może być przekazany na wniosek Wykonawcy pocztą. SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom nieodpłatnie wraz z zaproszeniem do składania ofert.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Magdalena Dec
Termin składania wniosków: 2013-10-08 00:00:00
Miejsce składania wniosków: Miejsce i termin składania wniosków:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, pokój 106,
do dnia 08/10/2013r. do godz.13:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUDIMEX S.A. (lider)
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
FERROVIAL AGROMAN S.A. (partner)
Campo de las Naciones, Ribera del Loira, 42, 28042 Madryt Hiszpania
Cena: 785 556 812,25 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 27-02-2015
drukuj