Liczba gości: 11862
Data wszczęcia postępowania: 2013-08-30
Zamawiający: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe, o długości ok. 11,3 km tj. od km 47+678,08 do ok. km 58+951,75 (tj. do km 58+974 – ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki)
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe, o długości ok. 11,3 km tj. od km 47+678,08 do ok. km 58+951,75 (tj. do km 58+974 – ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki). Zadanie przechodzi przez tereny górnicze.
Zamówienie obejmuje w szczególności:
1.Budowę drogi ekspresowej o długości ok.11,3 km o przekroju 2 x 2 pasy ruchu.
2.Budowę 2 węzłów drogowych: „Lubin Zachód” i „Lubin Południe”.
3.Przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową.
4.Budowę dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego.
5.Budowę dróg (dojazdów) technologicznych.
6.Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp.
7.Budowę 2 wiaduktów drogowych w ciągu drogi ekspresowej o przekroju docelowym – dwie jezdnie po 3 pasy ruchu każda o maksymalnej długości 56 m.
8.Budowę 3 przejść dla zwierząt wraz z przeprowadzeniem cieku wodnego pod drogą ekspresową.
9.Budowę 3 przejazdów gospodarczych pod drogą ekspresową (w tym 1 pełniącego jednocześnie funkcję przejścia dla zwierząt).
10.Budowę wiaduktu nad drogą ekspresową w ciągu drogi lokalnej.
11.Budowę przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami.
12.Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej i pozostałych dróg (rowów przydrożnych, rowów szczelnych, kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających, osadników i separatorów i innych).
13.Przebudowę sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego.
14.Budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi: pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów/przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym, zieleni naprowadzającej, systemu odprowadzającego wody opadowe, urządzeń oczyszczających (osadników, separatorów, studni wpadowych z piaskownikiem).
15.Budowę uzbrojenia terenu oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z planowaną drogą w zakresie:
- oświetlenia,
- sieci elektroenergetycznych,
- sieci wodociągowej,
- sieci gazowej,
- kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających,
- kanalizacji sanitarnej,
- telekomunikacji oraz linii teletechnicznych.
16.Likwidacja sieci ciepłowniczej
17.Budowę kanalizacji teletechniczna dla potrzeb przyszłego systemu łączności i zarządzania ruchem.
18.Stałą organizację ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe.
19.Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
20.Ogrodzenie drogi S-3 na całej jej długości.
21.Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.
22.Wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogi S-3.
23.Wykonanie nasadzeń zieleni.
24.Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy,
w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg.
25.Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.
26.Opracowanie dokumentacji projektowej w tym:
a)dokonanie ewentualnych zmian – optymalizacji rozwiązań projektowych przyjętych w Projekcie Budowlanym w zakresie opisanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Zmiany wynikające z optymalizacji nie mogą powodować zmiany określonych w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
b)opracowanie koniecznych projektów wykonawczych branżowych, technologicznych, warsztatowych.
27.Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
28.Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Numer przetargu: GDDKiA O/WR I-2/180/PO/R/I-4/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 33 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 30 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”
Wadium: Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 3 000 000 PLN (słownie złotych: trzy miliony)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować kryteria:
cena - 90%,
termin realizacji - 5 %
gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia - 5 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami można uzyskać bezpłatnie pod adresem jak podano powyżej lub może być przekazany na wniosek Wykonawcy pocztą. SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom nieodpłatnie wraz z zaproszeniem do składania ofert.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Magdalena Dec
Termin składania wniosków: 2013-10-08 00:00:00
Miejsce składania wniosków: Miejsce i termin składania wniosków:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, pokój 106,
do dnia 08/10/2013r. do godz.12:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (lider)
ul. Wadowicka nr 8W, 30-415 Kraków
Mota – Engil, Engenharia e Construcao, S.A. (partner)
z siedzibą w Casa da Calcada, Largo do Paconr 6 – Cepelos – 4600-032 Amarante, Portugalia
Cena: 260 903 266,70 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 26 stycznia 2015r.
drukuj