Liczba gości: 12727
Data wszczęcia postępowania: 2013-08-30
Zamawiający: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08. Zadanie przechodzi przez tereny górnicze.
Zamówienie obejmuje w szczególności:
1.Budowę drogi ekspresowej o długości ok.14,4 km: w tym ok. 8,4 km o przekroju 2x2 pasy ruchu.
2. Budowę 3 węzłów drogowych: „Kaźmierzów”, „Polkowice” i „Lubin Północ”.
3.Przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową.
4.Budowę dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego.
5.Budowę dróg (dojazdów) technologicznych.
6.Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp.
7.Budowę 11 obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej o przekroju docelowym – dwie jezdnie po 3 pasy ruchu każda o maksymalnej długości 111 m (w tym 2 wiaduktów drogowych, 5 wiaduktów pełniących funkcję przejść ekologicznych, 3 wiaduktów nad liniami kolejowymi, 1 wiaduktu nad grupą przeszkód /linia kolejowa, ciek wodny, droga/.
8.Budowę przejazdu gospodarczego pod drogą ekspresową.
9.Budowę 6 wiaduktów w ciągu dróg obsługujących, pełniących funkcję dolnych przejść dla zwierząt.
10.Budowę przejścia ekologicznego nad drogą ekspresową, przeznaczonego dla dużych zwierząt.
11.Budowę 6 wiaduktów nad droga ekspresową w ciągu dróg lokalnych.
12.Budowę przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami.
13.Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej i pozostałych dróg (rowów przydrożnych, rowów szczelnych, kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających, osadników i separatorów, zbiorników wód opadowych i innych).
14.Przebudowę sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego.
15.Przygotowanie terenu pod przyszłe Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) wraz z doprowadzeniem mediów tj.: przyłącza oświetleniowego, energetycznego, wodnego, odprowadzenia ścieków.
16.Budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi: pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów/przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym, zieleni naprowadzającej, systemu odprowadzającego wody opadowe, urządzeń oczyszczających (osadników, separatorów, studni wpadowych z piaskownikiem), zbiorników infiltracyjno-odparowujących.
17.Budowę uzbrojenia terenu oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z planowaną inwestycją w zakresie:
- oświetlenia,
- sieci elektroenergetycznych,
- sieci wodociągowej,
- sieci gazowej,
- sieci ciepłowniczej,
- kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających,
- kanalizacji sanitarnej,
- telekomunikacji oraz linii teletechnicznych.
18.Budowę kanalizacji teletechniczna dla potrzeb przyszłego systemu łączności i zarządzania ruchem.
19.Stałą organizację ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe.
20.Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
21.Ogrodzenie drogi S-3 na całej jej długości.
22.Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.
23.Wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogi S-3.
24.Wykonanie nasadzeń zieleni.
25.Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy,
w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg.
26.Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.
27.Opracowanie dokumentacji projektowej w tym:
a)dokonanie ewentualnych zmian – optymalizacji rozwiązań projektowych przyjętych w Projekcie Budowlanym w zakresie opisanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Zmiany wynikające z optymalizacji nie mogą powodować zmiany określonych w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
b)opracowanie koniecznych projektów wykonawczych branżowych, technologicznych, warsztatowych.
28.Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
29.Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Numer przetargu: GDDKiA O/WR I-2/179/PO/R/I-4/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 33 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 30 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”
Wadium: Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 5 500 000 PLN (słownie złotych: pięć milionów pięćset tysięcy)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować kryteria:
cena - 90%,
termin realizacji - 5 %
gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia - 5 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami można uzyskać bezpłatnie pod adresem jak podano powyżej lub może być przekazany na wniosek Wykonawcy pocztą. SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom nieodpłatnie wraz z zaproszeniem do składania ofert.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Magdalena Dec
Termin składania wniosków: 2013-10-08 00:00:00
Miejsce składania wniosków: Miejsce i termin składania wniosków:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, pokój 106,
do dnia 08/10/2013r. do godz.11:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SALINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (lider)
ul. Marszałkowska 72, lok. 19/20; 00-545 Warszawa SALINI IMPREGILO S.P.A. z siedzibą w Mediolanie (Włochy) (partner)
20 142 Mediolan, Via dei Missaglia 97
TODINI CONSTRUZIONI GENERALI S.P.A. z siedzibą w Rzymie (Włochy) (partner)
00187 Rzym, Via Della Dataria 22
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO – BUDOWLANYCH EXPORT – PRIBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (partner)
ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa
Cena: 561 037 901,99 zł (brutto)
Data udzielenia zamówienia: 22 grudnia 2014r.
drukuj