Liczba gości: 1827
Data wszczęcia postępowania: 2013-06-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon w Piotrkowie Tryb. ul. Południowa 17/19
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego w ramach zamówienia uzupełniającego do zadania pn. Projekt i budowa autostrady A1 Stryków - węzeł Tuszyn na odcinku od km 295+850 (od węzła Stryków I bez węzła) do km 335+937, 65
Numer przetargu: 5/2013/Z-14/zbycie
Wadium: wadium w kwocie 250,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa oferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): materiały przetargowe
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: p. Paweł Kowalewski
p. Marian Sitek
Miejsce składania ofert: Rejon w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Południowa nr 17/19, pokój nr 16. do dnia 27.06 2013, do godz. 10:00
Miejsce otwarcia ofert: Rejon w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Południowa nr 17/19, pokój nr 16. w dniu 27.06 2013, o godz. 10:15
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna:
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MODO Jarosław Wójcik 95-080 Tuszyn, Kruszów ul. Wolborska 19
Cena: 7.578,77 zł
Data udzielenia zamówienia: 17.07.2013
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 6.726,16
Oferta z najwyższa ceną: 7.578,77
piotrkow@gddkia.gov.pl drukuj