Liczba gości: 1890
Data wszczęcia postępowania: 2013-06-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon w Piotrkowie Tryb. ul. Południowa 17/19
Przedmiot zamówienia: Materiały budowlane porozbiórkowe pozyskane z rozbiórki budynków znajdujących się w nowym śladzie drogi ekspresowej S8
Opis przedmiotu zamówienia: Materiały budowlane porozbiórkowe pozyskane z rozbiórki budynków znajdujących się w nowym śladzie drogi ekspresowej S8 ujęto w 12 zadaniach:
ZADANIE NR 1
ZADANIE NR 2
ZADANIE NR 3
ZADANIE NR 4
ZADANIE NR 5
ZADANIE NR 6
ZADANIE NR 7
ZADANIE NR 8
ZADANIE NR 9
ZADANIE NR 10
ZADANIE NR 11
ZADANIE NR 12
Numer przetargu: 4/2013/Z-14/zbycie
Wadium: - zadanie nr 1 – 190,00 PLN,
- zadanie nr 2 – 140,00 PLN,
- zadanie nr 3 – 170,00 PLN,
- zadanie nr 4 – 50,00 PLN,
- zadanie nr 5 – 20,00 PLN,
- zadanie nr 6 – 145,00 PLN,
- zadanie nr 7 – 65,00 PLN,
- zadanie nr 8 – 85,00 PLN,
- zadanie nr 9 – 30,00 PLN,
- zadanie nr 10 – 60,00 PLN,
- zadanie nr 11 – 40,00 PLN,
- zadanie nr 12 – 10,00 PLN,
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa oferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): materiały przetargowe
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: p. Paweł Kowalewski
p. Mariusz Chmielewski
Miejsce składania ofert: Rejon w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Południowa nr 17/19, pokój nr 16. do dnia 27.06.2013, do godz. 11:00
Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rejonu w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Południowa nr 17/19, pokój nr 16. w dniu 27.06.2013 godz. 11:15
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna:
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: zadanie nr 10 - Bronisław Kaźmierczak 97-310 Moszczenica ul. Wolborska 23
zadanie nr 4 - Elżbieta Piatek 97-310 Moszczenica ul. Sieradzka 14
Cena: zadanie nr 10 - 1.180,80 zł
zadanie nr 4 - 825,00 zł
Data udzielenia zamówienia: zadanie nr 4 i 10 - 17.07.2013
Liczba otrzymanych ofert: zadanie nr 4 - 1 oferta
zadanie nr 10 - 1 oferta
Na pozostałe zadania nie wpłynęły żadane oferty
piotrkow@gddkia.gov.pl drukuj