Liczba gości: 2112
Data wszczęcia postępowania: 2013-05-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Oddział w Łodzi 91-857, Łódź ul. Irysowa 2
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi Rejon w Łowiczu,
99-416 Nieborów, Dzierzgów 114 Tel. 046 830 25 90, fax 046 837-55-68
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż płyt betonowych
Opis przedmiotu zamówienia: Płyty betonowe uzbrojone (żelbetowe) pochodzące z odzysku, w stanie dobrym.
Wymiary płyt:
a) 3,00 mb x 1,50 mb x 15 cm grubości – 400 szt.,
b) 3,00 mb x 1,00 mb x 15 cm grubości – 700 szt.
Cena wywoławcza wynosi – 166.915,00 zł (brutto)
Numer przetargu: 2/Sp/2013/Z-12
Termin realizacji: 21 dni od daty podpisania umowy
Wadium: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Nabywcą zostanie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę ze wszystkich złożonych ofert
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Anna Wojda tel. 46 830 25 90 oraz Urszula Łoś tel. 42 719-81-40
Miejsce składania ofert: Ofertę, w zapakowanej kopercie z dopiskiem „Oferta – kupno płyt”, należy złożyć w siedzibie Sprzedającego (Dzierzgów 114, 99-416 Nieborów, Adres do korespondencji:
GDDKiA O/Łódź Rejon w Łowiczu, skrytka pocztowa 48, 99-400 Łowicz 1), w pok. 31 Rejonu GDDKiA w Łowiczu w terminie do dnia 31.05.2013 r. godz. 9:00.
Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rejonu w Łowiczu w dniu 31.05.2013 r. o godz. 9:00 pok. nr 21 (sala konferencyjna).
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Pełna treść ogłoszenia:
Postępowanie unieważniono z pow: Brak ofert
drukuj