Liczba gości: 1876
Data wszczęcia postępowania: 2013-04-04
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2.
Prowadzący postępowanie: Rejon w Piotrkowie Tryb., 97 – 300 Piotrków Tryb. ul. Południowa 17/19.
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem przetargu jest sprzedaż (zbycie) materiałów budowlanych porozbiórkowych pozyskanych z rozbiórki budynków znajdujących się w nowym śladzie drogi ekspresowej S8.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem przetargu jest sprzedaż (zbycie) materiałów budowlanych porozbiórkowych pozyskanych z rozbiórki budynków znajdujących się w nowym śladzie drogi ekspresowej S8 - ujęto w 13 zadaniach.
Numer przetargu: 1/Z-14/2013
Wadium: Wadium w wysokości:
- zadanie nr 1 – 380,00 PLN,
- zadanie nr 2 – 270,00 PLN,
- zadanie nr 3 – 350,00 PLN,
- zadanie nr 4 – 85,00 PLN,
- zadanie nr 5 – 40,00 PLN,
- zadanie nr 6 – 280,00 PLN,
- zadanie nr 7 – 125,00 PLN,
- zadanie nr 8 – 165,00 PLN,
- zadanie nr 9 – 60,00 PLN,
- zadanie nr 10 – 120,00 PLN,
- zadanie nr 11 – 15,00 PLN,
- zadanie nr 12 – 80,00 PLN,
- zadanie nr 13 – 20,00 PLN,
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najwyzsza cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostepne na stronie internetowej: www.archiwum.gddkia.gov.pl bądź w siedziebie Rejonu w dni robocze od godz. 7.00 - 15.00.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pan Paweł Kowalewski - Kierownik Rejonu w Piotrkowie Tryb. tel. 044 649-76-46
Pan Mariusz Chmielewski – pracownik Zespołu d/s Technicznych, tel. 044 6497646.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi, Rejon w Piotrkowie Tryb, ul. Południowa nr 17/19, pokój nr 16 do dnia 22.04.2013 r. do godz.10:00
Miejsce otwarcia ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi, Rejon w Piotrkowie Tryb, ul. Południowa nr 17/19, pokój nr 16 do dnia 22.04.2013 r. o godz.10:00
Informacja o zebraniu wykonawców: Otwarcie ofert jest jawne
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna:
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: zadanie nr 11 - Adrian Sobański 97-300 Piotrków Tryb ul. Uprawna 16
Cena: cena brutto - za zadanie nr 11 - 209,10
Data udzielenia zamówienia: 24.04.2013
Liczba otrzymanych ofert: zadanie nr 11 - 1 oferta.
Na pozostałe zadania nie wpłynęła żadna oferta
piotrkow@gddkia.gov.pl drukuj