Liczba gości: 2148
Data wszczęcia postępowania: 2013-02-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź
Prowadzący postępowanie: Rejon w Opocznie, ul. Zakątna 6, 26-300 Opoczno
Przedmiot zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew z pasów dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Rejon w Opocznie
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew z pasów dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Opocznie z podziałem na dwie części:
CZĘŚĆ NR 1 –drewno składowane na bazie Obwodu Drogowego w Solcu, Gm. Paradyż
- drewno opałowe mieszane – 36,75 m3 cena wywoławcza 2930,25 zł (netto)
CZĘŚĆ NR 2 -drewno składowane na Obwodzie Drogowym w Opocznie przy ul. Zakątnej 6
- drewno opałowe mieszane – 9,92 m, cena wywoławcza 818,00 zł (netto)
Numer przetargu: 1/2013/Z13/zbycie
Wadium: wadium w wysokości :
- część nr 1 – 150,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)
- część nr 2 – 50,00zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Materiały przetargowe można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie GDDKiA Rejon w Opocznie, ul. Zakątna 6 w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 lub na stronie internetowej: www.archiwum.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jolanta Kowalska
Lidia Poddębniak
Miejsce składania ofert: GDDKiA Rejon w Opocznie, ul. Zakątna 6 pokój nr 1, w terminie do dnia 14.03.2013 r. do godz. 10 00
Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rejonu w dniu 14.03.2013 r. godz. 10 00 pokój nr 1A.
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: -
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU Drew-Trans s.c.
Ostrów 92, 26-300 Opoczno
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Część I - 4395,60 brutto
Część II - 1071,36 brutto
Oferta z najwyższa ceną: Część I - 4445,28 brutto
Część II - 1071,36 brutto
opoczno@gddkia.gov.pl drukuj