Liczba gości: 2402
Data wszczęcia postępowania: 2013-02-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Doradztwo naukowo-techniczne i nadzór naukowy przy inwestycji Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. Węzeł Powązkowska - węzeł Modlińska.
Opis przedmiotu zamówienia: Doradztwo naukowo-techniczne i nadzór naukowy przy inwestycji Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. Węzeł Powązkowska - węzeł Modlińska.
Szczegółowa charakterystyka inwestycji: projekty budowlane i wykonawcze obiektów mostowych, specyfikacje techniczne oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy znajdują się na serwerze FTP. W celu pobrania materiałów zamieszczonych na serwerze FTP należy połączyć się z nim za pomocą oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.).
Adres serwera: 193.46.186.29
Nazwa użytkownika: Nadzor
Hasło: y8fC!KTg
Numer przetargu: 10/2013
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do zakończenia przebudowy obiektów mostowych Trasy AK od węzła Modlińska do węzła Powązkowska. Planowany termin zakończenia robót – 27 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą Robót.
Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl; w siedzibie Zamawiającego, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa piętro VII, pokój 713 lub za pobraniem pocztowym (10.00 PLN + koszt przesyłki).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza p. Sebastiana Chadę do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach proceduralnych tel. 22 209-23-62 fax 22 209-24-74 zaś w sprawach merytorycznych p. Adama Wiącka tel. 22 209-23-29.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, VII piętro, pokój 713 do dnia 03.04.2013 r. do godz. 09:30.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
drukuj