Liczba gości: 1349
Data wszczęcia postępowania: 2013-01-16
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
telefon: (22) 870 65 49; fax.: (22) 323 11 17
REGON: 017511575, NIP: 113-20-97-244
adres strony internetowej: www.archiwum.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie, patrolowanie i sprzątanie drogi S79 na odcinku od węzła Marynarska do węzła MPL Okęcie oraz części
ul. Wirażowej w okresie 4 miesięcy.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie, patrolowanie i sprzątanie drogi S79 na odcinku od węzła Marynarska do węzła MPL Okęcie oraz części
ul. Wirażowej w okresie 4 miesięcy.
Numer przetargu: 1/2013
Termin realizacji: 4 miesiące od dnia wydania polecenia
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy zł).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna w siedzibie Zamawiającego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej nr 25, w pokoju nr 713 (VII piętro)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: w sprawach proceduralnych: p. Anna Cybulska - telefon: +48 22 870 65 49, faks: +48 22 323 11 17; w sprawach merytorycznych: p. Marcin Białas, telefon +48 22 323 17 76.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej nr 25, w pokoju nr 713 (VII piętro) w terminie do dnia 24-01-2013 r., do godziny 09:30.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: W załączeniu
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum: POL-DRÓG WARSZAWA Sp.zo.o. ul. Arkuszowa 7, 01-934 Warszawa,
„POL-DRÓG PIŁA” Sp. z o.o., 64-920 Piła, ul. Wawelska 106.
Cena: 569 774,74 zł brutto.
Data udzielenia zamówienia: 04.02.2013
Liczba otrzymanych ofert: 1 oferta
Oferta z najniższą ceną: 569 774,74 zł brutto.
Oferta z najwyższa ceną: 569 774,74 zł brutto.
drukuj