Liczba gości: 1345
Data wszczęcia postępowania: 2013-01-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie:
adres : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa;
TEL.+48 22 870-65-49, FAX. +48 22 323-11-17
REGON :017511575-00108, NIP :113-20-97-244
Przedmiot zamówienia: Obsługa i naprawa stacji automatycznych pomiarów ruchu drogowego wyposażonych w liczniki typu: Golden River, RPP-5 i RPP-2 oraz przeprowadzenie ręcznych pomiarów sprawdzających dla w/w stacji pomiarowych zlokalizowanych na sieci dróg krajowych administrowanych przez Oddział Warszawa GDDKiA.
Opis przedmiotu zamówienia: Obsługa i naprawa stacji automatycznych pomiarów ruchu drogowego wyposażonych w liczniki typu: Golden River, RPP-5 i RPP-2 oraz przeprowadzenie ręcznych pomiarów sprawdzających dla w/w stacji pomiarowych zlokalizowanych na sieci dróg krajowych administrowanych przez Oddział Warszawa GDDKiA.
Numer przetargu: 3/2013
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: 24 miesięce od daty podpisania umowy
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena- 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego (GDDKiA Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro pok. 713)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: w sprawach proceduralnych: p. Monikę Bogusz - telefon: +48 22 323 12 60, faks: +48 22 323 11 17; w sprawach merytorycznych: p. Annę Joss, telefon +48 22 323 13 93.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 713 (VII piętro), w terminie do 23.01.2013 roku, do godziny 09:30.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CONTACT” s. c. Banasiewicz S., Kowalski A., Krzemiński M., 09-100 Płońsk, ul. Północna 18/11 z ceną: 506 803,05 zł brutto.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CONTACT” s. c. Banasiewicz S., Kowalski A., Krzemiński M., 09-100 Płońsk, ul. Północna 18/11
Cena: 506 803,05 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 28.01.2013r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 506 803,05 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 506 803,05 zł brutto
drukuj