Liczba gości: 1428
Data wszczęcia postępowania: 2012-12-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie:
adres : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa;
TEL.+48 22 870-65-49, FAX. +48 22 323-11-17
REGON :017511575-00108, NIP :113-20-97-244
Przedmiot zamówienia: Utrzymanie w stałej sprawności, konserwacja urządzeń odwadniających oraz czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej przepompowni ścieków ze zbiorników ZB2A i ZB2B z odprowadzeniem wody do rowu przydrożnego, w ciągu drogi krajowej nr 61 – Obwodnicy Serocka od km 0+000 do km 6+992
Opis przedmiotu zamówienia: Utrzymanie w stałej sprawności, konserwacja urządzeń odwadniających oraz czyszczenie elementów kanalizacji deszczowej przepompowni ścieków ze zbiorników ZB2A i ZB2B z odprowadzeniem wody do rowu przydrożnego, w ciągu drogi krajowej nr 61 – Obwodnicy Serocka od km 0+000 do km 6+992
Numer przetargu: 126/2012
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od daty podpisania umowy
Wadium: Nie jest wymagane
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena- 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego (GDDKiA Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro pok. 713)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Anna Jaworska, pokój 713, tel. 22 870 65 49, fax. 22 323 11 17;
- w sprawach merytorycznych Pan Piotr Tuzimek, tel., +48 (22) 775 27 64.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 713 (VII piętro), w terminie do 07.01.2013 roku, do godziny 09:30.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: W załączeniu
drukuj