Liczba gości: 1698
Data wszczęcia postępowania: 2012-12-14
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie:
adres : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa;
TEL.+48 22 870-65-49, FAX. +48 22 323-11-17
REGON :017511575-00108, NIP :113-20-97-244
Przedmiot zamówienia: Opracowanie Materiałów oraz uzyskanie decyzji ZRID dla inwestycji pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 11+600 do km 13+800”
Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie Materiałów oraz uzyskanie decyzji ZRID dla inwestycji pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 11+600 do km 13+800”
Numer przetargu: 131/2012
Wadium: Nie jest wymagane.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego (GDDKiA Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro pok. 713)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Sebastian Chada, pokój 713, tel. 22 870 65 49, fax. 22 323 11 17;
- w sprawach merytorycznych Pan Bartłomiej Ratyński, tel., +48 (22) 323 12 70.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 713 (VII piętro), w terminie do 24.12.2012 roku, do godziny 09:30.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 72A
80-254 Gdańsk-Wrzeszcz
Cena: 625 912,56 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 10.01.2013
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 625 912,56 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 965 550,00 zł brutto
drukuj