Liczba gości: 1958
Data wszczęcia postępowania: 2012-12-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie:
adres : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa;
TEL.+48 22 870-65-49, FAX. +48 22 323-11-17
-REGON :017511575-00108, NIP :113-20-97-244
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Mińsku Mazowieckim.
Opis przedmiotu zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Mińsku Mazowieckim.
Numer przetargu: 129/2012
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Anna Cybulska, pokój 713, tel. (22) 870 65 49 fax.
(22) 323 11 17;
- w sprawach merytorycznych p. Ewa Kierlańczyk, tel. (22) 323 11 65.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 713 (VII piętro), w terminie do 28.12.2012 roku, do godziny 10:30.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum:
LIDER: Roboty Drogowe i Remontowo Budowlane „DRÓG -POL” 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Zachodnia 30B/6;
PARTNER: „DRO-MET” Roboty Ziemne i Drogowo-Budowlane 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Zachodnia 30B/6;
PARTNER: WARDEX Andrzej Wardak 05-250 Radzymin, Słupno ul. Żeromskiego 54A
Cena: 4 984 182,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 23.01.2013r.
Liczba otrzymanych ofert: 6 ofert
Oferta z najniższą ceną: 4 984 182,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 7 563 338,40 zł brutto
drukuj