Liczba gości: 1870
Data wszczęcia postępowania: 2012-12-04
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Ostrowi Mazowieckiej
Opis przedmiotu zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Ostrowi Mazowieckiej
Numer przetargu: 125/2012
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 21.06.2014r.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiajacego oraz w siedzibie Zamawiającego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Pddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII pietro, pokój 729
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Beata Misiewicz, pokój 729, tel. (22) 323 15 16 fax.
(22) 323 15 17;
- w sprawach merytorycznych p. Ewa Kierlańczyk, tel. (22) 323 11 65.
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII pietro, pokój 729, 19.12.2012r. godz.10:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez firmę: Konsorcjum Firm: 1) Transport Towarowy „SZABŁOWSKI” s. c. Hanna Szabłowska, Michał Szabłowski, Małgorzata Piórkowska, ul. Małkińska 9, 07-300 Ostrów Maz., 2) WARDEX Andrzej Wardak, Słupno, ul. Żeromskiego 54A, 05-250 Radzymin z ceną 600 272,70 PLN.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum Firm: 1) Transport Towarowy „SZABŁOWSKI” s. c. Hanna Szabłowska, Michał Szabłowski, Małgorzata Piórkowska, ul. Małkińska 9, 07-300 Ostrów Maz., 2) WARDEX Andrzej Wardak, Słupno, ul. Żeromskiego 54A, 05-250 Radzymin
Cena: 600 272,70 PLN (brutto)
Data udzielenia zamówienia: 29.01.2013
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: 600 272,70 PLN (brutto)
Oferta z najwyższa ceną: 1 369 156,80 PLN (brutto)
drukuj