Liczba gości: 1462
Data wszczęcia postępowania: 2012-12-04
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Warszawie
03-808 WARSZAWA
ul. MIŃSKA 25
Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Siedlcach.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Siedlcach.
Numer przetargu: 122/2012
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego: ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa lub za pobraniem pocztowym (20,00PLN + koszt przesyłki)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Wanda Osuch, p.714, tel. (22) 323-11-24, fax. (022) 323-10-01
- w sprawach merytorycznych Panią Ewę Kierlańczyk, tel. +48 22 323 11 65
Miejsce składania ofert: W siedzibie Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pokój 714, do dnia 19.12.2012 r. do godz. 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum Firm: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych REGIONALNE DROGI PODLASKIE Sp. z o.o., ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce; Partner: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: 10 327 622,43 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 16.01.2013 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: oferta nr 1 - 10 327 622,43 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: oferta nr 2 - 12 979 821,00 zł brutto
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj