Liczba gości: 1329
Data wszczęcia postępowania: 2012-12-04
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu do zimowego utrzymania dróg dla GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 2 zadania.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.
Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu do zimowego utrzymania dróg dla GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 2 zadania:
- Zadanie nr 1 - dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2012r. pługów odśnieżnych, jednostronnych, dwulemieszowych - 2szt. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.
- Zadanie nr 2 - dostawa 2szt. fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2012r. solarek do rozsypu materiałów uszarstaniających w technologii zwilżania solanką.Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.
Numer przetargu: 123/2012
Termin realizacji: Dostawa powinna być zrealizowana w terminie do 20 grudnia 2012r..
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
- Zadanie nr 1 – 7 000,00 zł (słownie: siedemset zł)
- Zadanie nr 2 – 1 900,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset zł)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiajacego, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII pietro, pokój 729
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych Pani Beata Misiewicz, pokój 729, Tel (22) 323-15-16,
fax. (022) 323-15-17.
– w sprawach merytorycznych Pani Jadwiga Górska, Tel 22 323-14-40
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VI piętro, pokój 729, 12.12.2012r. , godz. 10:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu w zakresie: Zadania nr 1 – dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2012r. pługów odśnieżnych, jednostronnych, dwulemieszowych 2szt. – wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożona przez OZAMET Sp. z o. o., ul. Sprzętowa 3c, 10-467 Olsztyn, z ceną – 51 414,00 zł brutto;
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie nr 1 - OZAMET Sp. z o. o., ul. Sprzętowa 3c, 10-467 Olsztyn;
Zadanie nr 2 - OZAMET Sp. z o. o., ul. Sprzętowa 3c, 10-467 Olsztyn;
Cena: Zadanie nr 1 - 41 800,00 PLN (netto)
Zadanie nr 2 - 133 000,00 PLN (netto)
Data udzielenia zamówienia: Zadanie nr 1 - 18.12.2012r.
Zadanie nr 2 - 18.12.2012r.
Liczba otrzymanych ofert: Zadanie nr 1 - złożono 3 oferty
Zadanie nr 2 - złożono - 4 oferty
Oferta z najniższą ceną: Zadanie nr 1 - oferta nr 3,
Zadanie nr 2 - oferta nr 3
Oferta z najwyższa ceną: Zadanie nr 1 - oferta nr 2,
Zadanie nr 2 - oferta nr 4
drukuj