Liczba gości: 1839
Data wszczęcia postępowania: 2012-11-27
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Łodzi
Prowadzący postępowanie: Rejon w Wieluniu, ul. Fabryczna 7
Przedmiot zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych z pasów dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Wieluniu z podziałem na dwie części
Opis przedmiotu zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych z pasów dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Wieluniu z podziałem na dwie części:

I. CZĘŚĆ NR 1 –drewno składowane na terenie Obwodu Drogowego w Wieluniu
- drewno użytkowe - 15,66 m3
- drewno opałowe - 6,02 m3

II. CZĘŚĆ NR 2 drewno składowane na terenie Obwodu Drogowego w Wieruszowie -drewno użytkowe - 4,63 m3
-drewno opałowe - 80,3 m3 .
Numer przetargu: 21/2012/RW
Termin realizacji: Wywóz drewna w ciągu 30 dni od podpisania umowy. Pozostawienie zakupionego drewna po upływie tego terminu wiązać się będzie z opłatami za składowanie, których wielkość zostanie określona w umowie
Wadium: - część nr 1 – 150,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)
- część nr 2 – 400,00zł (słownie: czterysta złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): na stronie www.archiwum.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Bogusław Orzeł, Ewa Wrześniewska
Miejsce składania ofert: Oferty należy składać do 11.12.2012 r. do godz. 10:00 w siedzibie Rejonu w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 7 w pokoju Nr 4.
Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi 11.12.2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Rejonu w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 7 w pokoju Nr 3.
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna:
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Część 1: postępowanie unieważniono, nie wpłynęła żadna oferta
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Część 1: postępowanie unieważniono, nie wpłynęła żadna oferta Część 2: Zduniak Bogumił, Marcjanów 14, 62-704 Kawęczyn, cena brutto: 5165,86 złotych
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część 2: Zduniak Bogumił, Marcjanów 14, 62-704 Kawęczyn
  Cena: część 2: cena brutto: 5165,86 złotych
  Data udzielenia zamówienia: część 2: 14.12.2012.
  Liczba otrzymanych ofert: 1
  Oferta z najniższą ceną: część 2: cena brutto: 5165,86 złotych
  Oferta z najwyższa ceną: część 2: cena brutto: 5165,86 złotych
  wielun@gddkia.gov.pl drukuj