Liczba gości: 1328
Data wszczęcia postępowania: 2012-11-26
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie:
adres : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa;
TEL.+48 22 870-65-49, FAX. +48 22 323-11-17
REGON :017511575-00108, NIP :113-20-97-244
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przedsięwzięcia: Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki oraz wykonanie konserwacji i ubezpieczenia istniejących rowów melioracyjnych w rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy
Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przedsięwzięcia: Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki oraz wykonanie konserwacji i ubezpieczenia istniejących rowów melioracyjnych w rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy
Numer przetargu: 108/2012
Termin realizacji: od podpisania umowy do 30.11.2013 r., w tym:
- nadzór nad robotami budowlanymi – 31.10.2013 r.,
- okres rozliczenia inwestycji – 30.11.2013 r.
Wadium: Nie jest wymagane.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego (GDDKiA Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro pok. 713)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Sebastian chada, pokój 713, tel. 22 870 65 49, fax. 22 323 11 17;
- w sprawach merytorycznych Pana Waldemara Deczewskiego, tel., +48 (22) 323 14 92.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 713 (VII piętro), w terminie do 04.12.2012 roku, do godziny 09:30.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Włodzimierz Walerych - Biuro Usług Technicznych Inżynierii Lądowej, ul. Jakubowska 20/11, 03-902 Warszawa
Cena: 269 739,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 31.12.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 269 739,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 583 020,00 zł brutto
drukuj