Liczba gości: 1604
Data wszczęcia postępowania: 2012-11-22
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Warszawie
03-808 WARSZAWA
ul. MIŃSKA 25
Przedmiot zamówienia: WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W WARSZAWIE REJON W PŁOŃSKU.
Opis przedmiotu zamówienia: WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W WARSZAWIE REJON W PŁOŃSKU.
Numer przetargu: 121/2012
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: 9.10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych Panią Monikę Bogusz, pokój 713, tel. (22) 323 12 60, fax. (22) 323 11 17;
- w sprawach merytorycznych Panią Ewę Kierlańczyk, tel., +48 (22) 323 11 65.
Miejsce składania ofert: W siedzibie Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińka 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pokój 713, do dnia 07.12.2012 r. do godz. 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Najkorzystniejsza oferta nr 4 złożona przez Konsorcjum firm: „FREZDROM” Grzegorz Kazimierczak, ul. Terespolska 33, 08-102 Siedlce (Lider Konsorcjum), Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o., ul. 19-go Stycznia 62, 09-100 Płońsk (Partner Konsorcjum) z ceną: 11 340 452,40 zł brutto.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm: „FREZDROM” Grzegorz Kazimierczak, ul. Terespolska 33, 08-102 Siedlce (Lider Konsorcjum), Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o., ul. 19-go Stycznia 62, 09-100 Płońsk (Partner Konsorcjum)
Cena: 11 340 452,40 zł brutto.
Data udzielenia zamówienia: 05.02.2013r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: 11 340 452,40 zł brutto.
Oferta z najwyższa ceną: 15 886 707,22 zł brutto
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj