Liczba gości: 1312
Data wszczęcia postępowania: 2012-11-21
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie:
adres : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa;
TEL.+48 22 870-65-49, FAX. +48 22 323-11-17
REGON :017511575-00108, NIP :113-20-97-244
Przedmiot zamówienia: Dostawa bonów towarowych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa bonów towarowych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Numer przetargu: 120/2012
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: 7 dni od daty zawarcia umowy
Wadium: Nie jest wymagane
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena- 60 %
Ilość placówek realizujących bony na terenie woj. Mazowieckiego-40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego (GDDKiA Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro pok. 713)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Anna Jaworska, pokój 713, tel. 22 323 12 60, fax. 22 323 11 17;
- w sprawach merytorycznych Panią Ewę Elbich, tel., +48 (22) 323 17 13.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 713 (VII piętro), w terminie do 29.11.2012 roku, do godziny 10:30.
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759. z późn. zm.), zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Sodexo Motivation Solutions Polska sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa z ceną: 268 700,00 zł brutto oraz ilością placówek – 4418. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. 16.1. SIWZ (IDW). Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów (100) obliczonych zgodnie z wzorami opisanymi w pkt. 16.2. SIWZ (IDW).
    drukuj