Liczba gości: 1486
Data wszczęcia postępowania: 2012-11-21
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie:
adres : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa;
TEL.+48 22 870-65-49, FAX. +48 22 323-11-17
REGON :017511575-00108, NIP :113-20-97-244
Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu wykonawczego i budowa wygrodzeń , zapobiegających wtargnięciu zwierząt na drogę ekspresową w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku gr. woj. –Radziejowice od km 408+753 do km 418+400 (bez węzła Radziejowice)
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie projektu wykonawczego i budowa wygrodzeń , zapobiegających wtargnięciu zwierząt na drogę ekspresową w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku gr. woj. –Radziejowice od km 408+753 do km 418+400 (bez węzła Radziejowice)
Numer przetargu: 119/2012
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: do dnia 28 lutego 2013 r., przy czym:
1) wykonanie dokumentacji - 14 dni od daty podpisania umowy;
2) wykonanie robót budowlanych – do dnia 28.02.2013 r.,
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł.
( pięć tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena- 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego (GDDKiA Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro pok. 713)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Anna Jaworska, pokój 713, tel. 22 870 65 49, fax. 22 323 11 17;
- w sprawach merytorycznych Panią Jolantę Wnuk, tel., +48 (22) 323 11 20.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 713 (VII piętro), w terminie do 06.12.2012 roku, do godziny 10:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez ViaCon Construction Sp. zo.o., ul. Przęsłowa 4/101-106, Kielce z ceną: 1 291 500,00 zł brutto Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 14 (IDW). Oferta wybrana otrzymała najwyższą liczbę punktów (100,00) obliczonych zgodnie z wzorem opisanym w pkt 14.1 SIWZ (IDW).
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ViaCon Construction Sp. zo.o., ul. Przęsłowa 4/101-106, Kielce
Cena: 1 291 500,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 27/12/2012
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 1 291 500,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: 2 471 685,00 zł
drukuj