Liczba gości: 2307
Data wszczęcia postępowania: 2012-11-09
Zamawiający: ZAMAWIAJĄCY:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie:
adres : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa;
TEL.+48 22 870-65-49, FAX. +48 22 323-11-17
REGON :017511575-00108, NIP :113-20-97-244
Przedmiot zamówienia: Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki oraz wykonanie konserwacji i ubezpieczenia istniejących rowów melioracyjnych w rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy
Opis przedmiotu zamówienia: Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki oraz wykonanie konserwacji i ubezpieczenia istniejących rowów melioracyjnych w rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy
Numer przetargu: 110/2012
Termin realizacji: 31.10.2013 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 65 000,00 zł.
(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostepna na stronie internetowej Zamawiajacego lub w jego siedzibie: GDDKiA Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 729.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych Panią Agatę Zielińską, pokój 729,
tel. (22) 323 15 16, fax. (22) 323 15 17;
- w sprawach merytorycznych Pana Waldemara Deczewskiego,
tel., +48 (22) 323 14 92.
Miejsce składania ofert: W siedzibie Zamawiajacego: GDDKiA Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 729 w terminie do dnia 26.11.2012 r. do godz. 10:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „ZŁOMPOL” ul. Żyzna 11”L”
42-202 Częstochowa
Cena: 3 225 631,64 zł./brutto
Liczba otrzymanych ofert: 16.01.2013 r.
Oferta z najniższą ceną: 2 759 148,58 zł./brutto
Oferta z najwyższa ceną: 7 054 100,63 zł./brutto
drukuj