Liczba gości: 1815
Data wszczęcia postępowania: 2012-11-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad0Oddział w Łodzi,
ul. Irysowa 2,
Prowadzący postępowanie: Rejon w Wieluniu, ul. Fabryczna 7
Przedmiot zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych z pasów dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Wieluniu
Opis przedmiotu zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych z pasów dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Wieluniu z podziałem na dwie części:

I. CZĘŚĆ NR 1 –drewno składowane na terenie Obwodu Drogowego w Wieluniu
- drewno użytkowe - 15,66 m3
- drewno opałowe -6,02 m3

II. CZĘŚĆ NR 2 drewno składowane na terenie Obwodu Drogowego w Wieruszowie -drewno użytkowe -4,63 m3
-drewno opałowe - 80,3 m3 .
Numer przetargu: 20/2012/RW
Termin realizacji: Wywóz drewna w ciągu 30 dni od podpisania umowy
Wadium: - część nr 1 – 270,00zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych)
- część nr 2 – 780,00zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena (nie niższa niż wywoławcza)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): na stronie www.gddki.gov.pl oraz w siedzibie Rejonu w Wielunu
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Bogusław Orzeł, Ewa Wrześniewska
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 7 do dnia 20.11.2012 r. do godz. 10:00 ( pokoju Nr 3)
Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi 20.11.2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Rejonu w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 7 w pokoju Nr 3
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna:
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Postępowanie unieważniono z pow: postępowanie unieważniono- nie wpłynęła żadna oferta
wielun@gddkia.gov.pl drukuj