Liczba gości: 1572
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-30
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Warszawie
03-808 WARSZAWA
ul. MIŃSKA 25
Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych i betonowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Ożarowie Mazowieckim.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych i betonowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Ożarowie Mazowieckim.
Numer przetargu: 113/2012
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego: ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa lub za pobraniem pocztowym (20,00PLN + koszt przesyłki)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Wanda Osuch, p.714, tel. (22) 323-11-24, fax. (022) 323-10-01
- w sprawach merytorycznych Panią Ewę Kierlańczyk, tel. +48 22 323 11 65
Miejsce składania ofert: W siedzibie Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińka 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pokój 714, do dnia 14.11.2012 r. do godz. 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Pismo GDDKiA-O/WA/R.2/W.O./956/2012 z dnia 04.12.2012 r.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum Firm:
Lider: POL-DRÓG WARSZAWA Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 7, 01-934 Warszawa
Partner: POL-DRÓG PIŁA Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła
Cena: 14 727 774,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 19.12.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: oferta nr 4 - 14 727 774,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: oferta nr 2 - 17 883 966,30 zł brutto
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj