Liczba gości: 2005
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ul. Roosevelta 9, 90-056 Łodź
Prowadzący postępowanie:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Opocznie
26-300 Opoczno, ul. Zakątna 6
Przedmiot zamówienia: II PRZETARG - SPRZEDAŻ:
POSYPYWARKI NIDO 90 40-36 WAN NR FABR. N90 02556
(powypadkowa)
Opis przedmiotu zamówienia: Posypywarka NIDO 90 40-36 WAN (powypadkowa)Nr fabryczny N90 02556, Rok produkcji 1996.
Cena wywoławcza (brutto) 8650,00 zł,
Numer przetargu: 5/Op/2012
Wadium: Wadium 450,00 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Materiały przetargowe można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie GDDKiA Rejon w Opocznie, ul. Zakątna 6 w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 lub na stronie internetowej: www.archiwum.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Sakowska Barbara
Poddębniak Lidia
tel. 044 755 22 43
Miejsce składania ofert: GDDKiA Rejon w Opocznie, ul. Zakątna 6 pokój nr 1, w terminie do dnia 14.11.2012 r. do godz. 10 00
Miejsce otwarcia ofert: GDDKiA Rejon w Opocznie, ul. Zakątna 6 w dniu 14.11.2012 r. godz. 10 00 pokój nr 1A.
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: -
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: NOVUM Anna Kuchna Łąka Prudnicka, ul. Jana Pawła II 26, 48-200 Prudnik
    Cena: 10 500,00PLN
    Liczba otrzymanych ofert: 1
    opoczno@gddkia.gov.pl drukuj